web analytics

A intrat în vigoare legea nr. 105 /2017

Comunicat de presa – In a doua jumatate a lunii mai 2017 a intrat in vigoare legea nr. 105 /2017

pentru modificarea şi completarea <LLNK 12011    52 11 201   1 17>Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Astfel s-au produs modificari la anumite articole si anume:

 1. La <LLNK 12011 52 11 202   4 26>articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.”

 1. La <LLNK 12011 52 11 202   5 36>articolul 5 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, respectiv lunar, în situaţia în care perioada de desfăşurare a activităţii depăşeşte 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar; modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

 1. La <LLNK 12011 52 11 202   8 31>articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor şi cabalinelor, Registrul de evidenţă a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmeşte săptămânal.”

In concluzie, zilierii care lucrează în anumite domenii pot să muncească chiar mai mult de 90 de zile pentru același beneficiar, potrivit actului normativ ce tocmai a intrat în vigoare. În plus, cei care muncesc mai mult de 30 de zile într-un loc pot fi plătiți lunar, dacă s-au înțeles cu beneficiarul să primească banii altfel decât la finalul fiecărei zile muncite. De asemenea Registrul de evidentă al zilierilor se v-a intocmi saptamanal intrun anumit domeniu de activitate.

Reamintim, domeniile din Clasificarea activităţilor din economia naţională în care se  poate presta munca necalificată ocazională ș.a:

 • agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 • silvicultură, cu excepţia exploatărilor forestiere – diviziunea 02;
 • pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 • colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;
 • recuperarea materialelor – grupa 383;
 • comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
 • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 • publicitate – grupa 731;
 • activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
 • activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 • creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
 • activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
 • creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 • hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
 • facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 • activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
 • activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312;
 • activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621.

Activităţile de manipulare a mărfurilor şi cele de curăţenie şi întreţinere vor putea fi prestate doar în aceste domenii.

Potrivit legii 52/20011- Legea zilierilor, angajatorul are dreptul să stabilească activitățile pe care trebuie să le desfășoare zilierul, precum și locul și durata executării acestora. Totodată, el poate exercita controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.

În ceea ce privește obligațiile unui angajator, este util de știut că acesta trebuie să întocmească zilnic un registru în care să înscrie, în ordine cronologică, zilierii folosiți. Excepție fac perioadele în care nu se folosesc zilieri.

De asemenea, angajatorii sunt obligați să înainteze lunar, către inspectoratul de muncă (ITM), un extras al Registrului de evidență a zilierilor, mai prevede Legea nr. 52/2011: „Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde își are sediul, un extras al Registrului de evidență a zilierilor conținând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face și pe suport electronic, după caz”.

Este de reţinut că zilierii nu pot fi folosiţi de către instituţiile publice decat dacă acestea sunt autorizate conform legii ( servicii de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale, gradinile botanice din subordinea universitatilor, universităţile, institutele de cercetare, instituţiile cu profil muzeal, oficiile judeţene de studii pedologice şi agrochimice etc.)si numai pentru activitatile prevazute in prezenta lege.

 

Daniela RUSE

INSPECTOR ŞEF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.